Privacyverklaring De Arker

Privacyverklaring De Arker

Evidensia Dierenklinieken B.V. / Dierenkliniek de Arker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens. Dat doen we met de grootst mogelijke zorg. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met derden. Wij verzoeken u deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen omdat daarin wordt vermeld welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden.
Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wanneer u het niet op prijs stelt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor onderstaande doeleinden, kunt u dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat Dierenkliniek de Arker u geen diensten kan verlenen.

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij:
– van u zelf: aanhef, voorletter(s), achternaam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummers en emailadres. In geval van een openstaande factuur en/of betalingsregeling kan ter verdergaande identificatie uw geboortedatum en een kopie identiteitsbewijs, waarbij middels een ID-cover BSN en pasfoto zijn afgeschermd, worden gevraagd.
– van uw dier: naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, kleur vacht en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis. Deze diergegevens vallen echter niet onder de AVG. De ziektegeschiedenis van uw dier kunnen wij met uw toestemming indien nodig bij een voorgaande behandelaar opvragen.
1.2. Ook is het mogelijk dat u zelf via onze website of email uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (bijvoorbeeld aanmelding voor onze nieuwsbrief, invullen contactformulier of insturen sollicitatiebrief). Dit kan gaan om de volgende persoonsgegevens: aanhef, voorletter(s), achternaam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer en emailadres.
1.3. Uw persoonsgegevens en de gegevens van uw dier worden bewaard in het digitale cliëntdossier, wij maken hiervoor gebruik van het praktijkmanagement software systeem IDEXX Animana.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2.1. Wij verzamelen bovengenoemde persoonsgegevens om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren; om een opdracht/behandeling uit te voeren, u te informeren over de status en om preventieve zorg aan te bieden. Oftewel, dit is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
2.2. Wij verzamelen bovengenoemde persoonsgegevens voor het versturen van facturen, zowel elektronisch als per post. Indien van toepassing gebruiken wij uw persoonsgegevens om een factuur door te sturen naar bewindvoering of incassobureau.
2.3. Wij verzamelen bovengenoemde persoonsgegevens voor het versturen van condoleance kaarten en/of herinneringskaarten, zowel elektronisch als per post. Denk bij herinneringskaarten aan oproepen voor gezondheidsbevorderende onderzoeken en behandelingen voor uw dier, zoals een vaccinatie, jaarlijkse gezondheidscontrole, herhaling van anti-parasitica, junior- en seniorconsult en controles bij chronische ziekten.
2.4. We kunnen bovengenoemde persoonsgegevens gebruiken voor het afhandelen van vragen en om u te informeren over eventuele acties/evenementen die door onze praktijk geïnitieerd worden.
2.5. Via onze maandelijkse nieuwsbrief kunnen wij u op de hoogte houden van nieuws en updates van onze diensten. Wij gebruiken uw emailadres voor het versturen van de nieuwsbrief alleen als u hiervoor toestemming geeft. In de nieuwsbrief van onze kliniek staat duidelijk vermeld hoe u zich indien gewenst kunt uitschrijven.

3. Toegang tot uw persoonsgegevens

3.1. Dierenkliniek de Arker zal uw persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de veterinaire diensten noodzakelijk is en/of u hiervoor opdracht of toestemming heeft gegeven en/of daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
3.2. Soms kan het nodig zijn dat we de gegevens van u en uw dier delen met derden die betrokken zijn bij het onderzoek of de behandeling van uw dier. Denk hierbij aan onder andere een laboratorium, specialist, crematorium of verzekeraar van het huisdier.
3.3. Bovengenoemde persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor enquêtes of marketingdoeleinden.

4. Beveiliging van uw persoonsgegevens

4.1. De software en hardware die wij gebruiken voor het vastleggen en verwerken van bovengenoemde gegevens over u en uw dier voldoet aan de vereisten voor data security.
4.2. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van technische en organisatorische procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De verzamelde persoonsgegevens en patiëntenkaarten bewaren wij minimaal 7 jaren, de gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinair medische gegevens.

6. Cookies

De website van Dierenkliniek de Arker maakt gebruik van cookies. Door cookies te gebruiken wordt het gebruik van de website gemeten om gericht de dienstverlening te kunnen verbeteren en optimaliseren. Leest u hier ons cookiebeleid.

7. Websites van derden

Als u zich via links op onze website toegang verschaft tot websites van derden die geen eigendom zijn van Dierenkliniek de Arker, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacyverklaring hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacy beleid van derden.

8. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

8.1. U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover wij hiermee niet in strijd handelen met de wet. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking, zoals beschreven in deze privacyverklaring, in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek de Arker. Ook kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens over te dragen.
8.2. U kunt voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of bezwaar maken ons benaderen op het onderstaande e-mailadres of praktijkadres. Het is mogelijk dat wij u vragen om een kopie van ID bewijs, zodat wij zeker weten dat het wijzigen of opsturen van uw persoonsgegevens ook echt met uw toestemming wordt gedaan.
8.3. Uw eventuele uitschrijfverzoek zal binnen 4 weken na de datum waarop we deze hebben ontvangen worden verwerkt.
8.4. In de nieuwsbrief van onze kliniek staat vermeld hoe u zich, indien gewenst, hiervoor kunt uitschrijven.

9. Klacht over verwerking persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Dierenkliniek de Arker uw verzoek of klacht niet naar behoren afhandelt (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10. Toepasselijk recht

10.1. Deze privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands recht.
10.2. Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

11. Contact:

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
Dierenkliniek de Arker
Hoefslag 1
3862 KA Nijkerk
Tel: 033-2462526
Email: info@dierenkliniekdearker.nl